Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ich ochrana je pre mňa ako prevádzkovateľa berny.blog úplnou samozrejmosťou. Preto by som Vám rád poskytol informácie ohľadom ich spracúvania v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Osobné údaje budeme medzi sebou zdieľať tak, aby som Vám mohol poskytnúť tie najlepšie služby a komunikáciu. Ide o veľmi úzke zdieľanie, pretože Mgr. Michal Bernadič je zakladateľom, prevádzkovateľom a jediným autorom projektu berny.blog. Zároveň je aj zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, či už na mailovú adresu: michal.bernadic@gmail.com alebo písomne na adresu: Krátka 576/3, Krakovany.

2. Prečo spracúvam Vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvam pre potreby Vášho pripoistenia počas realizácie zážitkovej turistiky. Osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plynulé a úspešné absolvovanie zážitkov a plnenie príslušných zmlúv s poisťovňami. Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmlúv a jej následnú správu.
Ďalej spracúvame Vaše osobné údaje aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď e-mailom na adrese: michal.bernadic@gmail.com, alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa berny.blogu.

3. Používanie cookies

3.1 Opis a rozsah spracúvania údajov cookies
Moja internetová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú v internetovom prehliadači alebo ich uchováva internetový prehliadač v počítačovom systéme užívateľa. Ak užívateľ navštívi stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento cookie súbor obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu daného prehliadača, keď návštevník opäť navštívi túto stránku. Cookies užívateľom uľahčujú používanie stránky. Kvôli niektorým prvkom mojej stránky je potrebné, aby sa prehliadač návštevníka dal identifikovať aj po zmene stránky. V súboroch cookies sa uchovávajú a prenášajú nasledujúce údaje:
(a) Nastavenie jazyka
(b) Vyhľadávané pojmy
(c) Frekvencia prehliadania stránky
(d) Používanie funkcií stránky
(e) Status dialógu spätnej väzby stránky
(f) Výber krajiny vo filtri projektov
(g) Posledné vyhľadávanie prostredníctvom prehľadávania stránky
(h) Status oznámenia o používaní súborov cookies
(i) Status oznámenia stránky danej krajiny
Keď užívateľ otvorí moju stránku, je informovaný o používaní súborov cookies na analytické účely a získava sa jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa tiež uvedie odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

3.2 Právny základ pre spracúvanie údajov cookies
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou technicky potrebných súborov cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak bol udelený súhlas užívateľa, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies na analytické účely je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Účel spracúvania údajov cookies
Účelom používania technicky potrebných súborov cookies je zjednodušiť používanie internetových stránok pre Vás - užívateľov. Niektoré funkcie mojej stránky nemôžem poskytovať bez používania súborov cookies. Pre tieto funkcie je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. Cookies používam na nasledujúce účely:
(a) Prijatie nastavenia jazyka
(b) Zapamätanie si vyhľadávaných pojmov
(c) Zapamätanie si navštívených stránok

4. Aký mám oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom berny.blog je informovať Vás o termínoch realizácie mojich podujatí alebo iných zaujímavých akcií, na ktoré Vás chcem pozvať a posielať Vám bezplatné odborné rady, tipy a pomôcky na zvýšenie Vašej informovanosti či odbornosti v oblasti turistiky, o ktorú ste prejavili záujem. Zároveň Vám chcem poslať elektronické knihy v podobe darčeka alebo iné darčeky za Vašu priazeň a podporu.

5. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Aby som zaistil riadnu prevádzku projektu berny.blog a poskytol Vám kvalitné služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, ktoré spravujú automatický systém na zasielanie e-mailov:
• Spoločnosť SmartSelling a.s., IČ: 29210372, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, prevádzkujúca IT systém SMART E-MAILING, ktorý slúži na zasielanie noviniek všetkým záujemcom o nové články či zážitky
• Spoločnosť Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen skupiny Achmea, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, pre mňa zabezpečuje poistenie účastníkov našich zážitkovej turistike.

6. Používanie sociálnych pluginov v oblasti sociálnych médií

6.1 Facebook
Stránka berny.blog používa pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, USA (ďalej len „Facebook"). Tieto pluginy sú označené logom siete Facebook. Ak navštívite stránku na mojom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku. Touto aktiváciou sa spojíte s Facebookom a dávate súhlas s prenosom údajov na Facebook. Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priradiť vašu návštevu k vášmu účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Facebook a tam sa uložia.

6.2 Instagram
Stránka berny.blog používa pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete Instagram, ktorá patrí do skupiny spoločnosti Facebook Inc, Palo Alto, USA. Tieto pluginy sú označené logom siete Instagram. Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame. Touto aktiváciou sa spojíte s Instagramom a dávate súhlas s prenosom údajov na Instagram. Ak ste prihlásení na Instagrame, môže Instagram priradiť vašu návštevu k vášmu instagram účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Instagram a tam sa uložia.

6.3 LinkedIn
Stránka berny.blog používa pluginy (ďalej len „pluginy") sociálnej siete LinkedIn.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, USA (ďalej len „LinkedIn"). Tieto pluginy sú označené logom siete LinkedIn. Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na LinkedIne. Touto aktiváciou sa spojíte s LinkedInom a dávate súhlas s prenosom údajov na LinkedIn. Ak ste prihlásení na LinkedIne, môže LinkedIn priradiť vašu návštevu k vášmu LinkedIn účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na LinkedIne, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na LinkedIn a tam sa uložia.

7. Google Analytics

Moja stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jej použitie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics". Umožňuje priraďovať údaje, relácie a interakcie na rôznych zariadeniach k pseudonymnému užívateľskému ID, a tak analyzovať aktivity užívateľa na týchto zariadeniach. Služba Google Analytics používa „cookies", ktoré sú uložené vo vašom počítači, aby pomohla stránke analyzovať, ako ju používate. Informácie, ktoré generujú súbory cookies o tom, ako používate túto stránku, sa väčšinou prenášajú do servera Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP, Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Údaje, ktoré prenášame a spájame so súbormi cookies, identifikácia užívateľa (napr. užívateľské ID) alebo reklamné ID sa po 14 mesiacoch automaticky vymažú. Údaje, ktorých doba uchovávania sa skončila, sa automaticky raz za mesiac vymažú.

8. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje mám uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa Vášho želania o zasielaní noviniek a informácií na obdobie, kým trvá účel spracúvania.

9. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa na mňa obrátiť a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na berny.blog, e-mailovú adresu michal.bernadic@gmail.com alebo priamo písomne na sídlo blogu.

Mgr. Michal Bernadič