Aby ste sa v lese nestratili… Čo je nevyhnuté vedieť pre správnu orientáciu v teréne (1.časť)

Je klasická orientácia pomocou mapy a kompasu alebo buzoly prežitok minulej doby? Alebo má uplatnenie aj v dnešnom svete plného GPS, či ON/OFF – line mapách v smartphonoch? ?‍♂️ Ako sa vraví, 100 ľudí – 100 chutí ? a každému vyhovuje niečo iné. Preto sa nedá povedať, čo je lepšie. Záleží na veľa faktoroch. Avšak dnes Vám skúmim povedať, prečo má podľa mňa stále zmysel používať mapu a kompas alebo buzolu. ?

Orientácia v priestore, schopnosť pochopiť zobrazenie skutočnej situácie pomocou plánu, či mapy je užitočnou zručnosťou pre praktický život. Ako sa vraví, že ten kto nevie čítať, nemal by používať internet ? A ten kto sa nevie orientovať podľa mapy, nedokáže plnohodnotne využiť ani GPS…

Ak si stále kladiete otázku PREČO? používať v dnešnej dobe mapu a buzolu, skúsim Vám dať 3 moje najčastejšie odpovede:

  • GPS, mapy v online a offline režime – strata zariadenia, vybité baterky, strata signálu, vlhkost, chlad,… – ten, kto chodí pravidelne na hory to dobre pozná ? 
  • Počas orientácie vnímate svoju pozíciu v širšom kontexte. Vnímate, čo máte okolo seba (údolia, kopce,…) a preto je veľmi pravdepodobné, že sa dokážete orientovať určitú dobu aj bez mapy
  • Učíte sa spoľahnúť sami na seba a trénujete orientačný zmysel

Túto minisériu článkov Aby ste sa v lese nestratili… som rozdelil do troch samostatných článkov, tak aby boli prehľadné a nie príliš dlhé ?, keďže v dnešnej dobe je času na čítanie málo… Či? ? V prvom článku sa zameriame na mapy, v druhom sa pozrieme na kompas a buzolu a v treťom, čo? Naučíme sa s tým všetkým pracovať. Správne. ? Tak poďme nato!

Mapa

Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometrický pomerne presné zobrazenie trojrozmerného priestoru.
Mapa nám slúži na orientáciu. Dáva nám možnosť správne a pohotovo sa zorientovať v danom teréne, určiť miesto kde sa nachádzame, alebo nám určí smer, ktorým máme ísť.

Mapy ako také môžeme rozdeľovať podľa účelu, spôsobu zobrazenia či podľa mierky… Pre naše potreby (aby sme nerozoberali teóriu) sa zameriame na tie pre nás najpodstatnejšie – turistické mapy.

Turistické mapy používajú systém WGS84 (štandardné stupne, minúty a sekundy) zatiaľ čo vojenské mapy používajú systém MGRS, ale tým sa teraz nebudeme venovať. Pre naše potreby stačí vedieť, že sa na každej (oficiálnej – nie v počítači vytlačenej ?) mape nachádza označenie mapy, legenda na správne “čítanie a prácu s mapou“ a mapovými značkami, mierka mapy a.i.

Mierka mapy

Mierka mapy udáva koľko krát je dĺžka na mapa zmenšená oproti skutočnosti. Vyjadruje sa pomerom d:D, t.j. pomerom dĺžky na mape k reálnej dĺžke v skutočnosti. Inak povedané mierka mapy vyjadruje v akom pomere je odmeraná vzdialenosť na mape a skutočná vzdialenosť. Mapy môžu byť v rôznych mierka 1:200 000, 1:100 000, avšak najbežnejšie sa používajú turistické mapy s mierkami 1:50 000 a 1:25 000.

Mierka 1:25 000 nám vyjadruje, že jedna jednotka vzdialenosti (akákoľvek) odmeraná na mape, je 25 000 rovnakých jednotiek v skutočnosti. To znamená, že 1cm na mape je 0,25 kilometra v skutočnosti.

1 mm na mape = 25 000 mm v skutočnosti ➡️ 1 mm = 25 m ➡️ 1 cm = 250 m = 0,25 km

Mierka mapy môže zobrazená číselne alebo graficky a nachádza sa zväčša v legende alebo je priamo vyznačená v mape. V niektorých mapách býva súčasťou tzv. protraktor. Jedná sa o užitočnú pomôcku pre presné odčítanie zemepisných súradníc v sieti WGS-84 a vodorovných vzdialeností v mierke 1:25 000 (z jednej strany) alebo 1:50 000 (z druhej strany).

Buzoly majú rôzne pomocné prvky pre navigáciu a oproti kvalitnejším kompasom, ktoré majú napr. len jednotné pravítko, majú buzoly už predpripravené pravítko v mierke 1:25 000 a 1:50 000. Takže nemusíte prepočítavať ?

Značky v mape

Každá mapa (topografická) je zložená z dvoch častí:

Polohopis

Zjednodušene povedané je to všetko to, čo sa nachádza na zemskom povrchu nezávislé na tom, či to vytvorila príroda alebo človek. Zobrazuje komunikácie, mestá, stavby, turistické cesty,… Na mape sa zobrazujú mapovými značkami, ktoré môžu byť:
Bodové – napr. dom, studnička, prameň,… Polohu nám udáva samotný bod.
Čiarové (líniové) – cesty, elektorcké vedenie, rieky,… Polohu nám udáva os znazčky
Obrysové – lesy, cintorín, rybník, vodná nádrž,…
Popisné – písomné alebo grafické údaje alebo skratky. Číselný popis sa používa napr. pri cestných komunikáciách a pod.

Pre lepšiu čitateľnosť mapy sa používa aj farebné rozlišovanie:
⚪️ – otvorený terén bez súvislého porastu,
? – súvislé zalesnené plochy,
? – pramene, vodojemy, povrchové vodovody, vodné toky, vodné plochy a vodné kóty,
? – vrstevnice, priepasti, strže a skalnatý terén,
? – hnedou olemovanou čiernou – komunikácie, osady a mestá,
⚫️ – spevnené, poľné a lesné cesty, železnice, elektrické vedenia, mosty, trigonometrické, výškové a nivelačné body, budovy, kostoly, horárne a ďalšie terénne predmety.

Výškopis

Zobrazuje výšku a tvar terénu pomocou vrstevníc a kót. Vrstevnice sú pomyselné čiary spájajúce miesta s rovnakou nadmorskou výškou. Kolmá výšková vzdialenosť sa nazýva interval. Základné vrstevnice sa kreslia súvislou hnedou čiarou. Každá hlavná vrstevnica je hrubšia a nachádza sa na nej výšková hodnota. Spravidla sa jedná o každú 5 vrstevnicu.

Strmšia časť svahu je znázornená hustejšie uloženými vrstevnicami, naopak časti terénu s malým uhlom sklonu sú vyznačené vrstevnicami s väčším rozstupom. Na dôležitých miestach – bodoch v teréne sú vyznačené nadmorské výšky tzv. kóty.

Na základe vrstevníc si vieme zhodnotiť profil terénu a tak lepšie naplánovať našu trasu.

1:25 000 ➡️ 5m základné vrstevnice ➡️ 25m hlavné vrstevnice
1:50 000 ➡️ 10m základné vrstevnice ➡️ 50m hlavné vrstevnice

 

Mapové značky

Mapové značky sú grafické dohovorené značky vyznačené v mape, znázorňujúce (popisujúce) jednotlivé prvky terénu, prírody a umelých stavieb. Samotné značky môžeme rozdeliť na:
a) mapové značky terénnych tvarov (kopa, kotol, sedlo, chrbát, ..),
b) mapové značky terénnych predmetov (rieky, lesy, budovy, mosty,…)
Všetky značky nájdeme v tzv. legende, ktorá je súčasťou každej turistickej mapy

A čo dodať na záver?

Dúfam, že sa mi podarilo Vám dnes ukázať, že mapa ako taká nie je žiaden strašiak ? Orientovanie v nej je rýchle a jednoduché, a preto je dobré ju mať vždy na vašich túrach so sebou. Minimálne ako „zálohu“, ktorá skoro nič neváži. Tak ako som písal vyššie, v ďalšom článku sa pozrieme na buzolu a kompas – aké máme možnosti a v poslednom článku našej minisérie Aby ste sa v lese nestratili…

Okrem štandardných „turistických“ značiek sa v lese môžete stretnúť aj s tzv. lesníckymi značkami.

3x Ak…

Ak ste to dočítali až sem, ĎAKUJEM.
Ak sa Vám môj blog páči a chceli by ste ma chceli podporiť – likujte, zdielajte… Za každú podporu som Vám vďačný.
Ak by Vás ešte niečo zaujímalo, neváhajte a kľudne sa spýtajte. Reagujem na Facebooku, Instagrame ,Youtube ,emaily… proste na všetko ?

Použitá literatúra

Vojenská Topografie – TOPO 57-6 (1978)
Topografia pre poslucháčov brannej výchovy – FTVŠ UK
Vojenská Topografia pre jednotky a poddôstojnícke školy pozemného vojska (1978)
Klub slovenských turistov
Horoklub Chomutov
Milsim potrál